Artikel 2: Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere door Andru uitgebrachte offerte of aanbieding en op alle tussen Andru en een opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn enkel en alleen van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

1. Offertes van Andru zijn uitsluitend bindend indien en voor zover zij persoonlijk of schriftelijk en ondertekend zijn gedaan. Offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Aanvaarding van een offerte is slechts geldig indien de offerte in haar geheel wordt geaccepteerd en een aanbetaling van 15% van de berekende opdracht is voldaan. Een niet integrale acceptatie van een offerte wordt beschouwd als een tegenaanbod of opdracht, in welk geval het bepaalde in lid 2 van toepassing is.

2. Andru heeft het recht een rechtstreekse opdracht te weigeren of een tegenbod niet te aanvaarden. Een integraal, binnen de geldigheidstermijn aanvaard aanbod kan niet worden geweigerd.

3. Door Andru in een offerte verstrekte gegevens blijven haar eigendom en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt. Andru is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen in berekeningen, prijscouranten, tekeningen of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden.

 

Artikel 4: Overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht, behoudens het hierna in dit artikel gestelde.  Na de totstandkoming van de overeenkomst is Andru eerst gehouden werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever.

2. Een rechtstreekse opdracht of tegenaanbod wordt aanvaard middels verzending van een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever.

3. Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen of andere rechtverkrijgenden.

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van Andru, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de opdracht alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever zekerheid te eisen dat alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen, zal worden voldaan.

 

Artikel 5: Wijziging/annulering van de overeenkomst

1. Wijziging of annulering van een opdracht om welke reden dan ook dient schriftelijk en aangetekend  te worden gedaan aan Andru en behoeft haar schriftelijke instemming.

2. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk en ondertekend zijn overeengekomen en partijen de wijziging c.q. aanvulling hebben geaccordeerd.

3. In geval van eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegestane annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze schadevergoeding verschuldigd terzake van door Andru gemaakte kosten en geleden winstderving.

Artikel 6: Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Betalingen van opdrachtgever aan Andru dienen te geschieden op een door Andru aan te wijzen bank- of girorekening.

2. De prijs die Andru geeft voor de te verrichten prestatie geldt enkel en alleen voor de prestatie conform de offerte.

3. Ingeval in de offerte vermeld staat dat de opdracht wordt verricht op basis van een urencalculatie zal de prijs van de opdracht bepaald worden door het aantal uren dat aan de opdracht besteed is. Het aantal uren dat in een dergelijke offerte genoemd staat zijn het aantal begrote uren. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 7: Informatieoverdracht

1. Opdrachtgever zal aan Andru tijdig alle benodigde data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht ter beschikking stellen.

2. Opdrachtgever zal zich inspannen zijn medewerking te verlenen tot herstel en of aanpassing van fouten en of onduidelijkheden of andere defecten in data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht. Andru is niet aansprakelijk voor fouten, onjuistheden of andere defecten en kan niet op enigerlei wijze toerekenbaar tekort komen indien opdrachtgever niet of onvoldoende meewerkt aan herstel.

3. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door Andru niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of overige gegevens die mondeling of door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals daar zijn telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 8: Prijswijziging

1. Onduidelijke tekst, databestanden of foutieve wijze van aanlevering door de opdrachtgever die Andru tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, zijn grond voor verhoging van de afgesproken prijsovereenkomst.

2. Andru is gerechtigd de overeengekomen prijsovereenkomst te verhogen c.q. te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

3. Andru is gerechtigd om de diensten en tarieven eenzijdig te wijzigen.

4. De tarieven kunnen door Andru een maal per jaar worden gewijzigd.

5. Andru zal een prijswijziging niet eerder invoeren dan drie maanden nadat deze aan opdrachtgever middels een bekendmaking is aangekondigd.

 

Artikel 9: Betalingstermijn

1. De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien betaling van de factuur niet of niet volledig binnen de op de factuur vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 2% boven het percentage van de alsdan geldende wettelijke rente. De rente wordt berekend over het nog openstaande bedrag, vanaf de vervaldag tot en met de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand zal gelden. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op tenminste 15% van het door opdrachtgever nog verschuldigde bedrag met een minimum van 75,- euro).

3. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt ter voldoening van ten eerste de verschuldigde rente, vervolgens de door Andru gemaakte incassokosten en tot slot de oudste nog openstaande vordering.

4. Indien opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard of zijn onderneming staakt, worden alle vorderingen van Andru op opdrachtgever terstond opeisbaar en kan geen beroep op verrekening worden gedaan.

5. Andru is gerechtigd de nakoming van haar verplichting uit de overeenkomst en deze voorwaarden op te schorten totdat opdrachtgever geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Andru is niet aansprakelijk voor schade die een dergelijke opschorting met zich meebrengt.

6. Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op compensatie of enige korting ten aanzien van door hem aan Andru verschuldigde bedragen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.

8. andru is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeeltes, na aflevering van het eerste gedeelte ook naar de betaling te vragen voor de rest van de levering.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.

1. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de volledige medewerking bij de aflevering van de door Andru gedane zaken. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Andru bij haar ophaalt of, indien aflevering aan het adres van opdrachtgever is overeengekomen, weigert de geleverde zaken in ontvangst te nemen.

2. De levering van zaken door Andru aan opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en eventuele kosten.

 

Artikel 11: Vertrouwelijke informatie

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andru is het opdrachtgever verboden know-how, documentatie, handleidingen, informatie en overige gegevens waarvan de vertrouwelijkheid als zodanig door Andru al dan niet schriftelijk is aangegeven openbaar te maken, te publiceren, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, direct dan wel indirect.

2. Opdrachtgever verplicht zich zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan de know-how, documentatie, handleidingen, informatie en overige gegevens geheim te houden en voor zover mogelijk na beëindiging van de overeenkomst onverwijld aan Andru te retourneren. Opdrachtgever garandeert deze bepaling te zullen opleggen aan alle werknemers die de beschikking krijgen over de know-how, documentatie, handleiding informatie en overige gegevens.

3. Hij daagt er zorg voor dat zijn werknemers deze voorwaarden zullen nakomen.

Artikel 12 : Termijn van levering

1. Een door Andru opgegeven termijn van levering heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aangegeven, slechts een indicatieve strekking. De rechtsgeldigheid van de uiterste termijn van levering vervalt op het moment dat de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Andru in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk vastgestelde productiecapaciteit.

2. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Andru gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door Andru mogelijk te maken, in het bijzonder het beantwoorden van vragen en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht.

3. Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Andru is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Andru de overeenkomst alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 13: Onderzoek bij aflevering

1. Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering na te gaan of Andru de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Ingeval opdrachtgever het tegendeel blijkt, is hij gehouden Andru daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen. Opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 3 werkdagen na aflevering.

2. Andru is alsdan gehouden een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te leveren tenzij het verzuim onherstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen Andru en opdrachtgever als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving tijdig te doen, dit zoals beschreven in lid 1 van dit artikel.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te kort of te lang moet worden beschouwd, zal deze termijn dan wel verlengd of verkort worden tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Andru redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van Andru geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, het heeft bewerkt of verwerkt.

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot 4 dagen na aflevering op enigerlei wijze gebruik te maken van de door Andru afgeleverde zaken, anders dan voor de in lid 1 van dit artikel genoemde onderzoek.

Artikel 14: Drukproeven of andere proeven

1. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Andru ontvangen druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed aan Andru terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat Andru de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden correct heeft uitgevoerd.

3. Andru is niet aansprakelijk voor fouten, afwijkingen en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt in rekening gebracht tenzij van te voren uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven zijn inbegrepen.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtgever garandeert Andru dat door de nakoming van de overeenkomst en met name het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals informatiedragers en databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 met betrekking tot de onrechtmatige daad.

2. Opdrachtgever vrijwaart Andru zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

3. Indien de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Andru bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Andru door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Andru de order alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, blijft Andru steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals ontwerptekeningen detailtekeningen, computerprogrammatuur, databestanden en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

5. Andru heeft het recht ontwikkelde en uitgevoerde werken zelf te gebruiken als promotiemateriaal ten aanzien van derden.

6. De door Andru volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, detailtekeningen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelte daarvan mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Andru bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

7. Opdrachtgever verkrijgt na levering het niet exclusieve recht tot gebruik van de door Andru  in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid d. van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik van de geleverde zaken houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van het productieproces.

Artikel 16 : Eigendom productiemiddelen etc.

1. Alle door Andru vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, computerprogrammatuur en databestanden blijven het eigendom van Andru, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

2. Andru is niet gehouden de in lid 1. van dit artikel bedoelde zaken af te geven.

3. Andru is niet gehouden de in lid 1. van dit artikel bedoelde zaken te bewaren. Indien Andru en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Andru zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Andru instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

1. andru zal de door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1. bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er bij levering aan Andru een kopie van de afgedragen zaken aanwezig is. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Andru verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dit geval dient opdrachtgever Andru op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. Opdrachtgever verleent Andru pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Andru door hem in de macht van Andru worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Andru verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

1. Indien opdrachtgever met Andru is overeengekomen dat opdrachtgever materiaal ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. Opdrachtgever zal van Andru daartoe instructies ontvangen.

2. Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Andru vragen. Opdrachtgever staat ervoor in dat Andru hiervoor een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.

3. Andru kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dit zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Andru onoverzienbare verwerkingsmogelijkheden voortvloeiend uit de aard van de door opdrachtgever aangeleverde materialen en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Andru getoonde monster en het later door opdrachtgever voor de oplage aangeleverd materiaal.

4. Andru staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, glans, kleur, licht of kleurechtheid of slijtvastheid indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Artikel 19: Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Andru voor alle aanspraken die enige derde zou kunnen doen gelden in verband met de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten die in verband met de overeenkomst door opdrachtgever aan Andru zijn verstrekt.

2. Indien Andru ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Andru alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 20: Overmacht

1. Tekortkomingen van Andru in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

2. Tekortkomingen van Andru in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade,  stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare Nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen worden aangemerkt als niet aan Andru toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

1. Andru is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

2. Andru is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van opdrachtgever.

3. Andru is niet aansprakelijk voor schade aan door hem van opdrachtgever ontvangen en door Andru te bewerken of te verwerken producten, indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en eventuele oppervlaktebewerkingen.

4. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Andru uit welke hoofde ook te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Andru betaling ontvangt op grond van de door haar gesloten verzekering

Artikel 22: Geschillen

1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Andru dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van de Stichting Scheidsrecht voor de Grafische Industrie

2. Een geschil is aanwezig indien een van de partijen verklaart dat dit het geval is.

3. De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht gebonden te zijn.

Artikel 23: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen Andru en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Algemene voorwaarden Andru

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder :

Opdrachtgever:

degene die aan Andru de opdracht geeft tot het vervaardigen van zaken en/of verrichten van werkzaamheden, na uitbrengen van een offerte.

Overeenkomst:

de tussen Andru en opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.